Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Minefelt

Nord for selve fortsområdet på Folehavna, samt ved mulig landgangsområder på fortsområdet og nær fortet på nordsiden, hadde tyskerne i alt fem delminefelter i 1944

ifølge de tyske oppgaven ble delfelt B og C lagt først, disse feltene var lagt den 7 november 1942. Deretter kom delminefelt A som var ferdig lagt den 5 mars 1943. Til sist kom de ytre feltene D og E som var ferdig lagt i juni 1944.

Minefelt A var det største felte i utstrekning, dette besto av 138 stk ”Behelfsminen 42” (ex norsk improvisert mine)

Delminefelt B besto av 22 stk Tellerminen 35 (T. minen) altså et stridsvogn minefelt.

Delminefelt C besto av 23 stk ”Behelfsminen”

I de siste delminefeltene D og E  var det til sammen lagt ut 280 miner, hvorav 67 var stridsvognminer og resten personellminer av typen ”Beton-schutzen-Minen 43”  Minefeltene var merket med et enkelt piggtrådgjerde rundt feltet og markert med minefelt merke (dødninghode). Sikringspinnene til minene var lagret på fortet

Etter kapitulasjonen fikk tyskerne ordre fra de allierte om å rydde minefeltene etter seg. Etter rapport ”Betr: Raumung von Minenfelderen” datert 6.7.1945 var minefeltene ved Folehavna ryddet, og kontrollert av de allierte og godkjent den 27.10.1945

Betongmine

 

 

Landminer ble brukt i stort antall rundt fortene. Flere typer miner ble brukt innefor de to hovedkategoriene, tankminer for bekjempelse av pansrede kjøretøy og miner mot soldater. I mange tilfeller ble det laget en flat "gate" rundt fortet med miner og piggtrådsperringer, dekket av nærstridsstillinger, og bombekastere. Tellermine 35, dette var en tysk mine brukt under krigen. Minen var laget i metall, og var til bruk mot stridsvogner. Den hadde en utløser midt på, samt to utløsere under minen slik at den ikke skulle kunne tas opp uten og eksplodere. Tellemine 35 kunne brukes på sterender eller under vann, da montert inne I en kjeramikk eller betong beholder som var vanntett. En senere utgav av minen hadde ribber på topplokket for at sand ikke skulle blåse bort og avsløre minen.

Vekten som skulle til for å utløse minen var 180 kg på toppen og 90 kg på sidene

- Høyde 76 mmUtsprengt gate for miner og piggtråd

- Diameter 318 mm

- Vekt 9,1 kg

- Sprengstoff 5,5 kg TNT

Sjøminer ble også brukt i Norge for å sperre fjorder og skipsleier. Disse minebeltene var som regel dekket av et kystfort eller en stilling med kanoner. Det er ikke funnet noen tyske planer over sjøminefelt i tilknytning til Vesterøen fort eller Sandefjordsfjorden

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljerte minekart fra Vesterøen fort