Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Bilder fra nærstridsanlegg

 

 


ANLEGG A

Feltmessig LV stilling

Feltmessig stilling, antagelig for en 20 mm luftvernkanon. Stranda nedenfor var minelagt. Man kan se veien inn til fortet i overkant av stranda

 

Maskingeværstilling B

Maskingeværstilling som dekker minebelte på stranda, samt veien inn til fortet og nordover mot Sandefjord. Stillingene har løpegraver mellom seg.

 

Ammunisjonbunker

Ammunisjonslager med dekkningsmur foran inngangen. Det er mulig å komme til alle fir MG-stillingene via løpegraver til denne bunkeren.

 

Maskingeværstilling E

Maskingeværstilling, sprengt ned i fjellet og støpt opp. Denne dekker fjorden, vest, sør og nordover

 

 

Maskingeværstilling D

Stillingen dekker fjorden og innløpet til den minelagte stranda. Det er støpt ned to fester til Colt mitraljøse i stillingen (se bilde tre), som har ammonisjer og løpegrav til ammobunker. Stillingen her på Felt A er har forskjellige utførelser så de kan ha vært bygget over et lengre tidsrom

 

Maskingeværstilling C

Stilling med ammonisjer og løpegraver til ammobunker. Stillingen er modernisert ved at noe av dekkningen i fronten er tatt vekk

 

 

Maskingeværstilling  Felt B A

Stillingen er den enste som er sirkelrund på fortet, og den dekker fjorden og bukta til høyre som var minelagt

 

Maskingeværstilling Felt B D

Stillingen dekker fjorden ut mot Holtskjæra. Den har nedstøpt feste for norsk Colt mitraljøse.

 

Ammunisjonsbunker Felt B

Bunkeren er bygget i 1980, antagelig for ammunisjon. Rester av en tysk bunker kan ses i forkant mot havet. Bunkeren er fylt over og kan ikke ses i dag.

 

 

 

Stiilingen ligger på flatt fjell, noe som er uvanlig på fortet. Den har heller ikke noen løpegrav der soldatene kunne komme til og fra med dekkning. Stillingen dekker piggtrådsperingen og innløpet til fjorden. Det er støpt ned fester for Colt mitraljøse

 

Maskingeværstilling Felt C A

Denne stillingen dekker havet og deler av det indre området på fortet. Den er bundet sammen med flere stillinger med løpegraver

 

Stilling Felt C B

Dette er en tysk MG-stilling som har blitt brukt som basis for en senere lyskasterstilling

 

Stilling for 20 mm Oerlikon luftvernkanon. D

Dette er en stilling som har blitt satt opp etter krigen av norske styrker. En plate med festeskruer for lavetten til LV kanonen er satt fast i midten av stillingen

 

 

Sperrevegg ved løpegrav Felt C

Enkel geværstilling i enden av løpegraven

 

Feltmessig stilling for LV Felt C

En feltmessig stilling for luftvern. Etterbukt til en norsk stilling for 20 mm Oerlikon luftvernkanon. Når krigen sluttet så sto det en 88 mm luftvernkanon i den opprinelige stillingen

Fotograf, ukjent. Russisk 88 mm luftvernkanon på fortet etter krigen

 

Maskingevær E Felt C

 

Stillingen dekker en del av det indre fortsområdet og er tilknyttet de andre stillingene i felt C med løpegraver

 

 

Lyskasterstilling Felt C

Nyere lyskasterstilling for en fjernstyrt lyskaster.

 

Fast bombekasterbunker Felt G

Bunkeren inneholder en fast bombekaster som hadde flere faste innstillinger for å dekke felt mot stranden eller inn på eget området om fienden skulla ha brutt igjen de ytterste forsvarslinjene. Inngangen til bunkeren er gjenom en dør nede i kløften. Et lokk ble fjernet fra det sekskantede hullet og bombekasteren var operativ. Bunkeren er revet og fylt over i dag

Prinsipptegning til høyre, men den fast bombekastern på fortet var inne i en støpt bunker som tegningen under

 

Maskingeværstilling E Felt G

Stillingen dekker den ene veien inn til fortet og ligger høyt og frit mot sørøst. Det er løpegraver fra området rundt kommandobunkeren ned hit. Gjerde med port angir den nye grensen til fortsområdet etter 1958 da flere av hyttene ble frigitt.

 

Ny stilling Felt D B

 

Stillingen er sansynlighvis til 12,7 mm luftvern, bygget etter krigen av de norske styrkene.

 

Lyskasterstilling Felt D

Dette flate området helt på tuppen av fortet mot syd har sansynlighvis vært standplass for en 150 cm lyskaster. Et agregat kan ha vært skult i kløften bak stillingen eller i en bunker.

 

Maskingeværstilling Felt D A

Stillingen er en av tre i dette feltet på tuppen av fortet. Den dekker havet mot syd og piggtrådsperringen langs kysten

 

Maskingeværstilling Felt D D

Stillingen er en av tre og dekker havet mot vest. Løpegraver går mellom stillingene og bakover til en bunker

 

Maskingeværstilling Felt D B

Stillingen er den sydligste på fortet. En lyskasterstilling er satt opp etter krigen

 

Ammunisjonsbunker Felt D E

 

En ammunisjonsbunker i tilknyttning til de tre stillingene rundt. Den er revet i dag.

 

Feltmessig stilling for luftvern Felt G A

Stillingen har sansynlighvis inneholdt en luftvernkanon, enten en 88 mm, eller en 20 mm. Feltmessig men noe forsterket.

 

Feste for 40 mm Bofors luftvenkanon Felt G D

Stillingen er bygget etter krigen da fortet fikk nytt luftvernutstyr. Her har det stått en 40 mm Bofors kanon

 

Feste for 20 mm Oerlikon luftvernkanon Felt G

Feste for 20 mm oerlikon luftvernkanon. Satt opp etter krigen

 

Mannskapsbunker Felt F  H

I kløften her er det støpt opp en mannskapsbunker mellom fjellveggene. Taket på denne er antagelig 1,5 meter tykt. Bunkeren har en utgang i hver ende. Bunkeren har en lang gjenomgående gang med to rom på den ene siden. Det er hull til skorstein i begge rommene. Det ha vært en tilsvarene bunker bak denne i løften ned mot stranden og veien (vestover) Da det ikke skulle  behov for to mannskapsbunkere her så er den en antagelig brukt til lagring av ammunisjon.

Maskingeværstilling Felt F G

Denne stillingen dekker mye av sperringene langs vannet  der det sprengt en flat gate til piggtrådsprring. Stillingen er tilknyttet mange stillinger via løpegraver og trapper som er sprengt ned i kløfter for å få god dekning. Det er feste for Colt mitraljøse i stillingen.

Stilling for luftvernkanon Felt F I

Denne stillingen er unik for Vesterøen fort og det har ikke vært mulig å finne lignende laget av tyskerne. En 20 mm Oerlikon luftvernkanon er montert i stillingen slik at den kan senkes ned så den ikke syns. Fordelen med dette er at man kan skule den og beskytte den mot vær og vind. Når kanonen som er montert på det øyeste punkte på fortet, var i øverste stilling kunne den også skyte ned mot fiender på land. Dype løpegraver leder inn til stillingen fra flere steder på fortet.

 

 

Feltmessig bombekasterstilling Felt F F

Bombekasterstillingen gir plass til en 50 mm kaster som dekker stranden med sprerringer. Stillingen er noe feltmessig utført med jordgulv, men oppmurt betongkant med ammorom. Man kan tenke seg at det har vært en pressening/kamuflasje over stillingen.

 

Bombekasterstilling Felt F E

Denne feltmessige stillingen dekker stranden og sperringene med minefeltet mellom Steinvika og Folehavna som er den ytterste fortsgrensen mot nord. Det sekskantede hullet passer til støttebena til en tysk 50 mm bombekaster.

 

Maskingeværstilling Felt F D

Stillingen dekker minefeltet og piggtrådsperringene mot nord

 

Maskingeværstilling Felt F C

 

 

Maskingeværstilling Felt F B

Stillingen dekker minefeltet mot nord og deler av veien inn til fortet, samt Folehavna. Den har fester for Colt Mitraljøse.

 

 

Feltmessig stilling Felt F A

Denne stillingen er ikke ferdigstilt. den dekker minefeltet og veien inn til fortet

 

 

Maskingeværstilling Felt E E

Stillingen er sprengt inn i fjellet og støpt opp. Den dekker starnden med sperringer og utover leia mo sørøst. Løpegraver går inn til ammobunkere og kanon fire

 

 

Maskingeværstilling  Felt E B

Stillingen dekker havet og piggtrådsperringene. Det er støpt fast to fester for Colt Mitraljøse. MG-stillingen er nå revet etter siste sikring av fortet i 2009/2010.

 

 

Feste for 40 mm Bofors luftvernkanon Felt E D

Stillingen er satt opp etter krigen

 

 

Feste for 20 mm Oerlikon luftvernkanon Felt E C

Stillingen er satt opp etter krigen

 

 

Sperring Felt E A

Sperring i kløfta for å dekke tilgangen til MG-stillinger

 

 

 

FESTE FOR 20 MM OERLIKON LV  B C